Co vše může zničit kulturu

Co vše může zničit kulturu


NaÅ¡e kultura je nÄ›co, co považujeme za naprosto samozÅ™ejmé. Vyrostli jsme v ní, dává nám pocit bezpeÄí. Ukazuje nám, co je vhodné a co nikoliv, i to, jak se máme v urÄitých situacích chovat. Není tedy divu, že na ní hodnÄ› spoléháme a Äasto si jí velmi vážíme. S tím se pojí i fakt, že jednou z obav, které mnozí lidé mají, je i to, že může být zniÄena. To ovÅ¡em není až tak pravdÄ›podobné, jak si mnozí namlouvají. PříÄin, které by k tomu vedly, totiž není zas až tolik.

 

kulturu tvoří i knihy

 

Obavy se v první Å™adÄ› týkají samozÅ™ejmÄ› migrace lidí z jiných kultur, které jsou diametrálnÄ› odliÅ¡né, nejÄastÄ›ji z islámských zemí. Zde si vÅ¡ak musíme uvÄ›domit, kolik tÄ›chto migrantů je v porovnání s poÄtem obyvatel naší republiky. Když k tomu pÅ™idáme i fakt, že naÅ¡i zemi obvykle využívají pouze jako pÅ™estupní stanici pÅ™i cestÄ› dál na západ, je jasné, že odtud nebezpeÄí zas až tolik nehrozí. JistÄ›, je potÅ™eba kontrolovat, koho si do své zemÄ› vlastnÄ› vpouÅ¡tíme, avÅ¡ak není to až takový problém, jak by si mnozí mohli myslet.

 

Mnohem horší by byla okupace cizí mocností. Pokud by zde totiž získala rozhodovací a výkonnou moc, pak by mohla velmi snadno zmÄ›nit i kulturu zdejších obyvatel. StaÄí se jen podívat, jak se zde žilo například za protektorátu Äi za komunismu, a porovnat to s dvacátými lety minulého století Äi s dneÅ¡ní dobou. Ten rozdíl je velmi markantní, a byl by mnohem markantnÄ›jší, kdyby tyto okupaÄní vlády mÄ›ly vzdálenÄ›jší kulturní prostÅ™edí.

 

jiné země mají jiné zvyky

 

ZniÄit ji ovÅ¡em může i příroda, například skuteÄnÄ› velká katastrofa. Může se jednat o výbuch supervulkánu Äi pád meteoritu, které v podstatÄ› bÄ›hem okamžiku naprosto zmÄ›ní naÅ¡e životy. Budeme nuceni se pÅ™izpůsobit nové situaci, a tím pádem bude nutné také zmÄ›nit zažité zvyky a tradice. NÄ›co takového je vÅ¡ak naÅ¡tÄ›stí velmi nepravdÄ›podobné. Proto se v souÄasné dobÄ› nemusíme příliÅ¡ obávat, že o svou kulturu pÅ™ijdeme.

Back to Top